Vedtægter

§1 Selskabets navn

Selskabets navn er Centralasiatisk Selskab. Engelsk navn er The Danish Society for Central Asia.


§2 Selskabets formål

Centralasiatisk Selskab har til formål at fremme kendskabet til og interessen i Centralasien fra oldtid til nutid. Dette kan ske gennem en række forskellige aktiviteter som fx foredrag, fælles udflugter, studieture og mangfoldiggørelse af materiale omhandlende Centralasien.

Stk. 2 Selskabet er ikke politisk eller religiøst. Centralasiatisk Selskab kan derfor ikke udtrykke en fælles politisk eller religiøs holdning.

Stk. 3 Selskabet er en ikke-statslig sammenslutning. Selskabet kan indgå i sammenslutninger og organisationer i ind- og udland, hvis bestyrelsen finder det nyttigt.

Stk. 4 Betegnelsen ”Centralasien” dækker i Selskabets regi primært over landene: Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Afghanistan, Xinjiang og de centralasiatiske regioner i Rusland (Tuva osv.) samt tilstødende områder, hvis det findes relevant.  


§3 Medlemsforhold

Alle kan blive medlem af Centralasiatisk Selskab. Bestyrelsen kan afvise anmodninger om optagelse og kan ligeledes ekskludere medlemmer, der modvirker selskabets formål eller skader dets interesser. Afvisninger og eksklusioner kan bekræftes af generalforsamlingen, hvis dette ønskes af den afviste eller ekskluderede.
Stk. 2 Kommunikation imellem medlemmer og imellem bestyrelsen og medlemmer foregår primært via e-mail og andre digitale platforme.
Stk. 3. Indmeldelse i selskabet sker ved indbetaling af kontingent på selskabets konto. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted.

Stk. 4 Udmeldelse af selskabet kan ske ved at meddele kassereren dette via e-mail.

Stk. 5 Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.

Stk. 6 Kontingentet betales hvert år. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen.
Stk. 7 Gæster, der ikke er medlem, kan inviteres til samtlige arrangementer i selskabets regi undtagen generalforsamlingen. Der kan blive opkrævet et deltagergebyr, som fastsættes fra gang til gang af bestyrelsen.

Stk. 8 Bestyrelsen kan foreslå at tildele en person et æresmedlemskab. Dette skal godkendes af generalforsamlingen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 9 To medlemmer på samme adresse kan modtage et husstandsmedlemskab for hvilket det sammenlagte kontingent er lavere. Bestyrelsen fastsætter dette kontingent. Husstandsmedlemmer forventes at betale som enkeltpersoner ved selskabets særarrangementer, hvor der er betaling (fx. for fællesspisning, museumsbesøg, studieture, etc.).

Stk. 10 Organisationer, institutioner og firmaer kan efter bestyrelsens godkendelse optages som kollektive medlemmer. Kontingentet for kollektive medlemskaber fastsættes af bestyrelsen. Kollektive medlemmer har kun én stemme på generalforsamlingen, og ved selskabets særarrangementer, hvor der er betaling (fx. for fællesspisning, museumsbesøg, studieture, etc.) forventes det at alle fremmødte fra det pågældende kollektive medlemskab betaler som enkeltpersoner.


§4 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af minimum fem, maximum otte bestyrelsesmedlemmer der vælges af generalforsamlingen forskudt for to år ad gangen. Minimum tre er på valg i lige år, de resterende i ulige år. Derudover vælger generalforsamlingen hvert år et antal suppleanter, som er på valg hvert år. Umiddelbart efter valget konstituerer bestyrelsen sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan genvælges.

Stk. 2. Bestyrelsesmøde afholdes mindst én gang hvert halve år og i øvrigt når formanden eller to medlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og forretningsorden og kan uddelegere ansvar efter eget skøn.

Stk. 3. Skulle et af bestyrelsens medlemmer udtræde indtræder en suppleant gennem lodtrækning i dennes sted og overtager vedkommendes anciennitet. Skulle formanden udtræde indtræder næstformanden i dennes sted.

Stk. 4. Eksklusion fra bestyrelsen/som suppleant eller som revisor/revisorsuppleant uden samtidig eksklusion fra selskabet kan foretages med et flertal på to tredjedele af bestyrelsens medlemmer.


§5 Generalforsamlingen

Den årlige generalforsamling afholdes i årets første kvartal i København. Alle betalende medlemmer kan deltage. Afholdelsen annonceres på selskabets hjemmeside og via fælles-mail til samtlige medlemmer senest to uger inden afholdelsen.

Stk. 2 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt, relativt stemmeflertal, og er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Hver fremmødt har én stemme på nær kollektive medlemskaber hvor flere medlemmer kun har én, fælles stemme. Fuldmagter accepteres.

Stk. 3 Sammen med indkaldelse til generalforsamling skal følge en dagsorden som skal indeholde følgende punkter:
  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af regnskab for forløbne regnskabsår
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det passende.
Medlemmer kan skriftligt bede om indkaldelse til ekstraordinær forsamling hvorefter bestyrelsen vil tage denne anmodning op til overvejelse. Indkaldelse foregår ligesom ved ordinær generalforsamling, dog med ned til en uges varsel.


§7 Finansiering

Selskabets drift finansieres af medlemskontingenter, private bidrag, offentlige tilskud samt gennem bidrag fra fonde. Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen foretager ansøgninger om tilskud fra private og offentlige midler.

Stk. 2 Selskabet kan, også mod betaling, bringe reklamer (annoncer) i materiale. Det er op til bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde at vurdere, om reklamerne skal bringes.


§8 Formidling

Selskabet formidler viden om Centralasien og om relevante arrangementer på relevante digitale platforme.
Stk. 2 Bestyrelsen kan udpege en eller flere med ansvar for formidling. Disse kan fravælge at formidle indsendt materiale, hvis de ikke finder det relevant. Afslag kan begrundes skriftligt, hvis dette ønskes.
Stk. 3 Selskabet har tidsskriftet OXUS, som formidler viden om Centralasien. Bestyrelsen udpeger en ansvarlig for OXUS og redigeringsarbejdet er åbent for alle medlemmer.  


§9 Vedtægtsændringer og opløsning af selskabet

Selskabets vedtægter kan ændres af et generalforsamlingsflertal på 2/3 af de fremmødte.

Stk. 2 Beslutning om selskabets opløsning kan træffes på basis af to af hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum. Ved selskabets opløsning tilfalder dets eventuelle formue en anden forening eller institution med et beslægtet formål, eller anvendes til velgørende formål, der efter den opløsende generalforsamlings vurdering er i overensstemmelse med selskabets formål. Relevante registre og offentlige myndigheder underrettes efterfølgende om selskabets opløsning.


§10 Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kasserer og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 2 Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Vedtaget af den stiftende generalforsamling
København, 3. marts 2005

Ændringer vedtaget af den ordinære generalforsamling
København 22. marts 2006, 8. marts 2007, 11. marts 2009, 21. august 2014, 13. oktober 2016

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

State and contemporary art in Central Asia

Foredrag & generalforsamling: Uiguriske bryllupper som vindue til samfundsorganisation, historie og nyere udviklinger

Centralasiatisk Konference på KUA